تعاونی روستایی سولان

شرکت تعاونی روستایی سولان
تعاونی روستایی سولان
شرکت تعاونی روستایی سولان همدان کارگزار بیمه روستایی شرکت تعاونی روستایی سولان تعاونی روستایی سولان تعاونی روستایی سولان همدان سولان همدان بیمه تعاونی روستایی سولان همدان بیمه روستایی بیمه عشایری کارگزار بیمه روستایی سولان بیمه روستایی سولان بیمه عشایری سولان سولان همدان امامزاده کوه مریانج سیر سولان

 

شبکه تعاونی های روستایی دارای ۲.۹۴۱ شرکت تعاونی روستایی با تعداد اعضای ۴۵۰۰۸۶۸ نفردر سطح ۵۶.۲۵۲ روستا با سرمایه ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد ۲۵۶ اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند. تعاونی روستایی سولان استان همدان نیز یک تعاونی روستایی زیر مجموعه از تعاونی های روستایی کشور می باشد. آبان 1402

این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به 27 اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونیها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود 65% کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی صورت میگیرد.

از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.


تعاونی های روستایی

تعاونی های روستایی زنان

تشکیل و آغاز فعالیت تعاونی های زنان براساس مطالعات موردی و به لحاظ استفاده بهینه از نیروهای فعال جامعه جهت ارتقاء سطح خانوار روستایی، توسعه پایدار و نهایتاً توانمندنمودن زنان ، با توجه به ظرفیت مناسب سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در امر ساماندهی و ایجاد تعاونی در کشور ، پس ازتصویب اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان در دی ماه 1372 توسط هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران محقق گردید .

این تعاونی ها بعنوان یکی از ساختارهای مطلوب جهت جلب مشارکت زنان بوده که دربرگیرنده اهداف فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی است وبه مددساختارمردمی خود مشارکت زنان را در فعالیتهای اقتصادی تسهیل نموده وجایگاه ویژه ای را برای زنان روستایی تبیین می نماید.

شرکت تعاونی روستایی سولان

سال تشکیل تعداد تعداد روستاهای تحت پوشش تعداد اعضاء

(نفر)

میزان سرمایه

(هزارریال)

۱۳۷۳ ۲۹ ۱۳۱ ۴۰۴۴ ۱۰۸۵۷۶
۱۳۷۴ ۵۹ ۲۱۵ ۷۷۰۱ ۲۴۲۰۶۴
۱۳۷۵ ۷۴ ۲۹۹ ۱۱۳۴۴ ۴۹۴۰۷۶
۱۳۷۶ ۹۳ ۴۰۳ ۱۵۶۶۴ ۷۲۵۹۵۲
۱۳۷۷ ۱۰۵ ۵۸۲ ۱۷۶۲۸ ۱۰۲۶۷۷۷
۱۳۷۸ ۱۱۴ ۶۴۳ ۱۹۸۱۱ ۱۵۲۸۸۸۵
۱۳۷۹ ۱۱۵ ۶۶۰ ۲۳۸۸۳ ۲۱۴۸۲۹۵
۱۳۸۰ ۱۳۲ ۷۵۱ ۲۶۸۹۱ ۲۶۰۴۰۲۷
۱۳۸۱ ۱۴۳ ۸۰۷ ۲۹۶۴۹ ۳۴۵۴۷۸۵
۱۳۸۲ ۱۵۵ ۸۹۲ ۳۱۱۱۴ ۴۱۸۳۷۲۹
۱۳۸۳ ۱۸۱ ۹۰۶ ۳۶۵۹۰ ۵۱۷۹۰۵۰
۱۳۸۴ ۱۹۸ ۹۲۹ ۴۲۲۶۹ ۶۱۱۱۱۲۲
۱۳۸۵ ۲۰۹ ۱۲۵۷ ۵۰۰۳۵ ۷۷۴۲۵۵۲
۱۳۸۶ ۲۲۸ ۱۳۲۱ ۵۲۵۴۶ ۹۲۴۳۶۱۰
۱۳۸۷ ۲۵۰ ۱۴۴۵ ۵۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۸۸ ۲۹۴ ۱۶۷۱ ۶۰۲۸۴ ۱۳۳۱۳۵۱۱
۱۳۸۹ ۳۱۰ ۲۲۳۴ ۶۱۰۳۴ ۱۵۲۹۴۲۵۷
۱۳۹۰ ۳۱۹ ۲۲۰۹ ۶۱۶۱۲ ۱۶۴۹۴۴۷۹
۱۳۹۱ ۳۲۴ ۲۲۱۴ ۶۲۲۳۷ ۱۹۶۵۳۹۰۸

جدول تشکیل تعاونی های روستایی زنان
فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی زنان

الف- وضعیت موجود تعاونیهای زنان در هریک از حلقه های زنجیره اقتصادی محصولات کشاورزی :
  • – تأمین نهاده ها وماشین آلات وارائه خدمات در زمینه تأمین وتوزیع نهاده های کشاورزی ودامی
  • – تولید محصولات کشاورزی ودامی شامل پرورش دام سبک وسنگین ، پرورش انواع طیور وتولید انواع محصولات کشاورزی در سطح تعاونی های زنان
  • – اجرای طرحها وپروژه های صنایع تکمیلی، فرآوری و بسته بندی محصولات علاوه بر فعالیتهای خانگی زنان
  • – خرید، فروش وتوزیع محصولات ونهاده ها در سطح تعاونی های زنان

ب- فعالیت در بخش توسعه روستایی :
– در حوزه خدمات : شامل فعالیت تعاونی های زنان در زمینه واگذاری امور تصدی گری به تعاونی ها ، ارائه خدمات مشاوره ای وفنی در پروژه های کشاورزی ودامی ، ایجاد مراکز استعدادیابی کودکان وتاکسی سرویس زنان، دفاتر نمایندگی بیمه روستایی و عشایری ، ایجاد آموزشگاه های کامپیوتر و صنایع دستی ونیز فروشگاههای عرضه محصولات تولیدی
– در بخش صنعت : شامل کارگاههای تولید پوشاک ، کارگاههای بسته بندی دستمال کاغذی، بافت جوراب وکارگاه بافت سنتی پارچه وحوله


– در بخش صنایع دستی: شامل تولید انواع دوختهای محلی ، تهیه مصنوعات از ضایعات محصولات کشاورزی بافت قالی وتابلو فرش ، دوخت گیوه و کپو بافی ، گلیم و مسند بافی
– درحوزه اعتباری ، ایجاد واحدهای اعتباری خرد با هدف ارائه راه حل اصولی جهت :
۱- ایجاد زمینه برای تولید وکسب درآمد پایدار
۲- توانمندسازی اقشار کم درآمد که از توان کاری برخوردارند اما ازداشتن سرمایه وابزار کار محروم می باشند
۳- ایجاد مقدمات انجام کارهای گروهی


ج- فعالیتهای آموزشی وپژوهشی:

  • – اجرای برنامه های آموزشی براساس تقویم آموزشی مدون ویژه اعضاء ، ارکان وکارکنان تعاونی های زنان وبرپایه نیازسنجی به عمل آمده از مخاطبین
  • – تهیه کتب، بروشور وجزوات آموزشی ونیز تهیه فیلم های مستند از فعالیت تعاونی های روستایی زنان
  • – برگزاری نشست ها، همایش ها وجشنواره های علمی ، فرهنگی تعاونی های روستایی زنان

د- حضور در عرصه های اجتماعی وفرهنگی :
برگزاری اردوهای سیاحتی، زیارتی، برگزاری مراسم به مناسبت جشنها، ولادتها ،حضور فعال در نمایشگاههای سراسری ، استانی و ملی، هماهنگی با سایر نهادهاو ارگانهای مرتبط


تعاونی های روستایی :
شبکه تعاونیهای روستایی دارای ۲.۹۴۱ شرکت تعاونی روستایی با تعداد اعضای ۴۵۰۰۸۶۸ نفردر سطح ۵۶.۲۵۲ روستا با سرمایه ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد ۲۵۶ اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند.

این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به ۲۷ اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونیها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود ۶۵ درصد کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی صورت میگیرد.

از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.

شرکت تعاونی روستایی سولان همدان کارگزار بیمه روستایی و دفتر نمایندگی بیمه روستایی و عشایری سولان مریانج امامزاده کوه همدان

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sulanir/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

0 دیدگاه در “تعاونی روستایی سولان”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *